Satya's blog - Bhgfbhepvat naq vzzvtengvba

Dec 28 2005 18:26 Bhgfbhepvat naq vzzvtengvba
(This article is ROT-13-encrypted due to potentially offensive content.)

Fb V'z urnevat gung ybgf bs crbcyr (v.r. arjf ercbegref) ner natel nobhg bhgfbhepvat bs wbof. Fb nz V. Jul ner wbof gung fubhyq tb gb crbcyr va zl fgngr tbvat gb crbcyr va bgure fgngrf? Urpx, jung nobhg zl pvgl, jul ner wbof urer orvat bhgfbheprq gb bgure gbjaf?

Naq juvyr jr'er ng vg, jul ner vyyrtny vzzvtenagf nyybjrq gb ebnz serr va gur HF creznaragyl juvyr rirel fpenc bs cncrejbex sebz zr vf fpehgvavmrq sbe lrnef ba raq?

Last updated: Dec 28 2005 18:31

Tag: rant